۳ مطلب با موضوع «thE FouR ArGreeMEntS» ثبت شده است

اهلی شدن....

شما زبان خود را انتخاب نکردید.شما مذهب یا ارزش های خویش را انتخاب نکردید' انها قبل از تولد شما وجود داشته اند'

ما هرگز مجال این را نداشتیم که انتخاب کنیم به چه چیز باور داشته باشیم به چه چیز نه.ما حتی کوچک ترین میثاق ها را برنگزیدیم.ما حتی نام خود را نیز انتخاب نکردیم.

ما به عنوان کودک این امکان را نداشتیم که باور های خود را انتخاب کنیم.

ما انها را پذیرفتیم

من این روند را " اهلی شدن انسان ها می نامم"

"چهار میثاق"

 • ۵
  • Setareh ^^
  • Sunday 24 Bahman 00

  رویا دیدن...

  ما با توانایی رویا دیدن به دنیا می آییم و انسان هایی که پیش از ما زیسته اند به ما می آموزند که چگونه به شیوه جامعه رویا ببینیم. رویای برونی بشر تعداد بی شماری قاعده دارد و هنگامی که فردی متولد میشود ما توجه اورا جلب میکنیم و این قواعد را وارد ذهنش می سازیم. رویای برونی از پدر و مادر،مدارس و مذهب استفاده می کند تا به ما بیاموزد چگونه رویا ببینیم.

  "چهار میثاق"

 • ۹
  • Setareh ^^
  • Saturday 23 Bahman 00

  ما داریم رویا می بینیم...

  هر آنچه اکنون در این لحظه می بینید و می شنوید چیزی جز یک رویا نیست شما در این لحظه دارید رویا می بینید شما در بیداری دارید رویا می بینید.

  "چهار میثاق"

 • ۵
  • Setareh ^^
  • Friday 22 Bahman 00
  Categories
  Webs You Should Visit
  Important Posts