های گایز خوبین؟

یه چند تا شاپ خوب کیپاپ تو تل یا اینستا اگ دارین یا میشناسین ایدیشو میدین

البوم هم داشته باشن چه بهتر :"

مرسی"^"💜