شما زبان خود را انتخاب نکردید.شما مذهب یا ارزش های خویش را انتخاب نکردید' انها قبل از تولد شما وجود داشته اند'

ما هرگز مجال این را نداشتیم که انتخاب کنیم به چه چیز باور داشته باشیم به چه چیز نه.ما حتی کوچک ترین میثاق ها را برنگزیدیم.ما حتی نام خود را نیز انتخاب نکردیم.

ما به عنوان کودک این امکان را نداشتیم که باور های خود را انتخاب کنیم.

ما انها را پذیرفتیم

من این روند را " اهلی شدن انسان ها می نامم"

"چهار میثاق"