ما با توانایی رویا دیدن به دنیا می آییم و انسان هایی که پیش از ما زیسته اند به ما می آموزند که چگونه به شیوه جامعه رویا ببینیم. رویای برونی بشر تعداد بی شماری قاعده دارد و هنگامی که فردی متولد میشود ما توجه اورا جلب میکنیم و این قواعد را وارد ذهنش می سازیم. رویای برونی از پدر و مادر،مدارس و مذهب استفاده می کند تا به ما بیاموزد چگونه رویا ببینیم.

"چهار میثاق"