هر آنچه اکنون در این لحظه می بینید و می شنوید چیزی جز یک رویا نیست شما در این لحظه دارید رویا می بینید شما در بیداری دارید رویا می بینید.

"چهار میثاق"