دوسه تان گل

یه چند تا استیج همکاری کیپاپ اونایی که به نظرتان بسی خفن هستند پیشنهاد می نمایید؟ =)